Bli medlem knapp

Vedtekter for Norsk Meiteunion - NMU

 1. Organisasjonens navn
  Organisasjonens navn er Norsk Meiteunion (NMU). Norsk Meiteunion er en partipolitisk nøytral, ideell, landsomfattende organisasjon som samler meiteinteresserte for å fremme organisasjonens formål.

 2. NMUs formål
  Norsk Meiteunion er en organisasjon som skal ivareta norske meiteres interesser. Dette vil foregå gjennom informasjon, representasjon, arrangering og aktivisering med det mål for øye å fremme meite som sportsfiskegren og fritidsgeskjeft, både hva angår status og spredning.

 3. Sammensetning
  Norsk Meiteunion består av medlemmer som har betalt kontingent. Medlemskontingent følger kalenderåret. Medlemmene deles i to kategorier; a) Senior og b) Junior (t.o.m. det året man fyller 19 år). Medlemskap er åpent for alle, med mindre man er ekskludert medlemskap i organisasjonen. Medlemskap er ikke åpent for foreninger, organisasjoner, firma o.l., men disse kan tegne abonnent på NMUs organ, Norsk Meite. Abonnent kan ikke tegnes av andre enn foreninger, organisasjoner, firma o.l.

 4. NMUs organer
  NMUs organer er, og med myndighet i følgende rekkefølge:
  1. Årsmøtet
  2. Styret
  3. Utvalgene (specimenansvarlig og webansvarlig)

 5. Årsmøtet
  a) Årsmøtet er Norsk Meiteunions høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Årsmøtet skal ikke avholdes senere enn 31. mars.
  b) Ekstraordinært årsmøte avholdes når flertallet i styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kalles inn med 14 dagers varsel. Bare de saker som er oppført på dagsorden kan behandles.
  c) Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.
  d) Ordinært årsmøte skal innkalles senest 1 måned før det trer sammen. Innkallingen sendes medlemmene. Den skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
  e) Årsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden
  f) Ved avstemning på årsmøtet har hvert medlem en stemme. Saker blir avgjort med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet.

 6. Årsmøtets oppgaver
  a) Årsmøtet ledes av valgt årsmøteleder. I tillegg skal det velges en protokollfører samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  b) Årsmøtet skal behandle alle saker som er oppført på den vedtatte dagsorden. Dagsorden skal inneholde som et minimum:
  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Regnskap fra siste år
  4. Årsberetning fra NMU samt utvalgene
  5. Valg
  6. Forslag
  7. Eventuelt
  c) Årsmøtet skal velge:
  - Styret
  - Valgkomitee bestående av leder og to medlemmer
  - Revisor
  d) Foreta endringer i vedtektene for Norsk Meiteunion. Ved vedtektsendring kreves det 2/3 flertall. Ved endringer av paragrafene 1 og 2 kreves det 2/3 flertall ved to påfølgende årsmøter.

 7. Styret består av
  - Leder
  - Sekretær
  - Kasserer
  - Lederen fra hvert enkelt utvalg
  Leder velges alternativt for 2 år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for ett år. Styret utgjør redaksjonen i Norsk Meite.

 8. Styrets oppgaver
  a) Lede unionens virksomhet og forelegge for årsmøtet årsberetning samt regnskap for det foregående kalenderår.
  b) Ha tilsyn til at fattede vedtak er utført i overensstemmelse med forutsetningene.
  c) Kontrollere at Norsk Meiteunions midler anvendes i overensstemmelse med gitte bestemmelser og fattede vedtak.

 9. Utvalg
  Utvalgene er ansvarlige for å utarbeide og legge fram årsberetning for styret.

 10. Kontingenten
  Medlemmene betaler til Norsk Meiteunion den årlige kontingent som er fastsatt av årsmøtet.

 11. Eksklusjon
  Styret kan i særskilte tilfeller vedta å ekskludere medlemmer fra videre medlemskap i Norsk Meiteunion. Slike vedtak kan ankes til årsmøtet.

 12. Oppløsning
  I tilfelle styret fremlegger forslag om Norsk Meiteunions oppløsning, skal saken behandles som for vedtektsendringen av paragrafene 1 og 2. I tilfelle oppløsing tilfaller Norsk Meiteunions midler og eiendeler medlemmene.
Top